Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Spolu to zvládneme

04.01.2017

Projekt Spolu to zvládneme byl zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených rodin v Budišově nad Budišovkou. Cílem projektu, který jsme ukončili v prosinci roku 2016, bylo přispět k rozvoji kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti výchovy a vzdělávání, přispět ke zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny a podpořit optimální psychosociální vývoj dětí prostřednictvím realizace předškolního klubu včasné péče v Budišově nad Budišovkou.

Předškolní klub včasné péče byl realizován 2 x v týdnu (pondělí a středa) v časové dotaci 4 hodiny týdně od měsíce března do prosince v prostorách Střediska volného času v Budišově nad Budišovkou. Součástí činností klubu byla také terénní práce (oslovování rodin s nabídkou služby, kontaktování rodin v případě absence, konzultace s rodiči apod.) a realizace klubů rodičů, které se konaly 1 x měsíčně.

Na zajištění chodu klubu se podílely dvě pedagožky včasné péče, psycholožka a koordinátorka organizace. Psycholog spolupracoval především na depistáži znalostí a dovedností dětí, která probíhala především při zahájení práce s dětmi a poté na konci roku při ukončování aktivity. Psycholog rovněž poskytoval metodickou podporu pedagožkám včasné péče a individuální konzultace rodičům.

Po celou dobu realizace navštěvovalo klub celkem 15 dětí a probíhala spolupráce s 8 rodiči těchto dětí. U dětí, které pravidelně navštěvovaly klub se zvýšila připravenost na vstup do školy a rozšířily se jejich osobnostní i sociální kompetence. Jejich účastí v klubu se rovněž zvýšil počet sociálně znevýhodněných dětí zapojených do předškolního vzdělávání.

Projekt byl realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Na úspěšnou realizaci projektu Spolu to zvládneme navázal projekt OP VVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, v rámci, kterého jsme rozšířili činnost předškolního klubu na 4 dny v týdnu.

Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme