Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Cesta k inkluzi – projekt podpořený Nadačním fondem Albert

30.04.2018

V letošním roce jsme získali podporu Nadačního fondu Albert, který podpořil náš projekt Cesta k inkluzi. Záměrem projektu je vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním na Vítkovsku a Opavsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupině pomocí:

a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,
b) zajištění podpůrných opatření pro děti a mládež za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání prostřednictvím doučování a kariérového poradenství a realizace motivačních skupin,
c) podporou a zapojením rodičů a zvyšováním jejich kompetencí při přípravě dětí na školu a budoucí povolání,
c) vzděláváním pedagogů,
d) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.

Jedním z očekávaných dopadů opatření na podporu vzdělávání dětí z romské komunity je zvyšování počtu těchto žáků ve školách a školkách hlavního vzdělávacího proudu a zvýšení jejich školní úspěšnosti. Pravděpodobnost, že tak budou pokračovat ve svém vzdělávání, ukončí úspěšně střední nebo i vysokou školu a přípravu na povolání a budou tak úspěšní na trhu práce, tím vzrůstá.

A měli jsme již tu čest přivítat na našem pracovišti ve Vítkově – v našem předškolním klubu – vzácné hosty z Nadačního fondu Albert. Cílem návštěvy bylo seznámit se blíže s aktivitami naší organizace. Moc děkujeme kolegyním z Nadačního fondu Albert za jejich návštěvu a zájem o aktivity, které jejich nadace podporuje. Vážíme si jejich podpory a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat a dále se rozvíjet.

Projekt je finančně podpořen Nadačním fondem Albert.

Cesta k inkluzi – projekt podpořený Nadačním fondem Albert