Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Odstartovali jsme náš nový projekt na Vítkovsku - Most k porozumění

25.09.2018

1. září jsme zahájili náš nový tříletý projekt Most k porozumění, jehož záměrem je vytvoření komplexního systému podpory sociálně znevýhodněných a sociálním znevýhodněním ohrožených rodin na Vítkovsku a Budišovsku. Záměrem projektu je podpořit cílovou skupinu prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika vzájemně propojených rovinách: 1. podpora cílové skupiny směrem ke zvýšení kompetencí v oblasti finanční gramotnosti a právního povědomí, podpora při oddlužení a při řešení diskriminace, 2. podpora a pomoc rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé nebo krizové sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženy a 3. podpora v rozvoji komunitní práce v Budišově nad Budišovkou.

Klíčové aktivity projektu:

KA1 Empowerment a emancipace CS v oblasti právní a finanční gramotnosti a aktivity zaměřené na předcházení diskriminace

KA zahrnuje konzultace a individuální vzdělávání, které povedou k posilování práv znevýhodněných občanů a ke zmocnění CS. Zaměřovat se budeme na oblasti právní a finanční gramotnosti a prevenci zadluženosti CS se záměrem zvyšovat sociální a právní kompetence CS.

KA bude směřovat ke zvyšování kompetencí a zmocňování CS zejména v oblasti dluhové, finanční a právní gramotnosti. Jednotlivci a rodiny budou podporováni v efektivním hospodaření včetně finančního plánování. Část aktivit bude přímo zaměřena na aktivní řešení zadluženosti, řešení půjček a exekucí, včetně zpracování insolvenčních návrhů.

Realizační tým bude poskytovat konzultace a spolupracovat s cílovou skupinou také při řešení problémů spojených s porušováním práv a diskriminací zejména v oblasti bydlení, zaměstnanosti, občansko-právních vztahů apod. Tým bude pomáhat s řešením situací mimosoudní cestou a zároveň předcházení těmto situacím. Pracovníci budou při řešení spolupracovat s místní samosprávou a dalšími subjekty, které spolupracují s cílovou skupinou, která je ohrožena diskriminací a porušováním práv.

KA 2 Centrum pro rodiny

KA je zaměřena zejména na rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé nebo krizové sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženy. Bude realizována v úzké spolupráci s OSPOD Vítkov či školskými poradenskými pracovišti, případně dalšími subjekty. Záměrem KA je nabídnout komplexní přístup k řešení situace rodin s dětmi v regionu a podpořit multidisciplinární spolupráci.

Centrum pro rodiny bude zahrnovat tyto dva provázané programy:

a) Aktivizační, asistenční a motivační program pro rodiny
Tato aktivita je realizováno v úzké spolupráci s OSPOD Vítkov a v kontextu pověření k výkonu SPOD, a to přímo v domácnostech. Budeme se zaměřovat na rodiny ohrožené rizikovým chováním, nezvládáním rodičovských kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, rodiny ohrožené nezvládáním péče o dítě, rodiny, ve kterých může docházet k zanedbávání péče o dítě, rodiny potýkající se s předlužeností, finanční nebo bytovou krizí a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Budeme se zaměřovat i na rodiny s dětmi ohrožené konfliktní, krizovou nebo rozvodovou, rozchodovou situací s dopadem na rodiče i děti.

b) Služby odborného výchovně-vzdělávacího zařízení pro rodiny s dětmi
Vzniklo preventivní zařízení, které nabízí komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými a vzdělávacími problémy. Záměrem je zajištění preventivně-výchovné podpory pro děti a mládež s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, zařízení bude nabízet podporu také rodičům a institucím.

KA 3 Podpora komunitní sociální práce a komunitních aktivit

Záměrem aktivity je prostřednictvím komunitního pracovníka a ve spolupráci s odborným garantem mobilizace zdrojů uvnitř komunity tak, aby se členové komunity aktivně podíleli na řešení identifikovaných problémů s ohledem na jejich aktuální potřeby.

Cílem aktivity bude přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel lokality, k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Snahou bude podpořit obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat s tím, že po skončení projektu budou schopni samostatně pokračovat v zavedených aktivitách a přicházet s novými nápady. Aktivita umožní obyvatelům lokality zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života. Rovněž přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli, ke zmírnění interpersonálních a komunitních konfliktů, ke zmírnění rizikových projevů chování, k lepšímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit veřejností a vytvoření skupinové identity. Širším záměrem aktivity je zapojení obyvatel SVL do ekonomického, sociálního a kulturního života obce.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Odstartovali jsme náš nový projekt na Vítkovsku - Most k porozumění