Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt SPOLU TO ZVLÁDNEME 4 byl ukončen

25.01.2020

Projekt byl zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených rodin na Vítkovsku (především pak v obci Čermná ve Slezsku, Svatoňovice, Vítkov a Budišov nad Budišovkou) v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a jejich přípravy na vstup do mateřské/základní školy. V rámci projektu jsme se zaměřovali na rozvoj kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání a na zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich podpory v oblasti předškolního vzdělávání prostřednictvím realizace programů včasné péče přímo v rodinném prostředí dětí.


Cíle projektu a jejich naplnění:

Cílem realizovaného projektu byl rozvoj kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání a zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny. Dalšími cíli bylo zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí a jejich podpora v oblasti předškolního vzdělávání.

V rámci tohoto projektu jsme realizovaly programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách klientů. Pracovníci Centra pravidelně docházeli do rodin, kde za účasti rodičů realizovali programy včasné péče pro děti předškolního věku a také poskytovali individuální podporu rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání. Díky realizaci projektu a programů včasné péče došlo k pozitivní změně v připravenosti dětí na vstup do mateřské/základní školy. V průběhu programu byly cíleně u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti a potřebné klíčové kompetence odpovídající dětem předškolního věku (barvy, tvary, předmatematické a předčtenářské dovednosti, sociální dovednosti apod.).

Připravovaných programů se účastnili také rodiče dětí, především pak matky, u kterých jsme se snažili rozvíjet jejich rodičovské kompetence tak, aby obstáli při plnění svých rodičovských povinností. Rodiče byly seznamování s tím, jak podporovat optimální psychosociální rozvoj dětí. Rodičům byly také předávány informace potřebné k širším tématům, jako je např. prevence sociálně patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výživa apod. Součástí programů včasné péče bylo také v případě potřeby poskytování individuální podpory ze strany psychologa, eventuálně také speciálního pedagoga CI. Rodiny se měly možnost se rovněž zapojit i do dalších aktivit organizace (výlety ap.), které v regionu realizujeme nad rámec předkládaného projektu.

Za celou dobu realizace projektu jsme podpořili celkem 8 rodin, 15 dětí a 9 rodičů. Počet rodin, se kterými jsme v průběhu roku pracovali se měnil dle individuální situace v rodině (stěhování, přestup dětí do předškolního klubu, MŠ, ZŠ apod).


Pběh programů včasné péče:

S každým z dětí, tedy s každou rodinou, jsme pracovaly 1-2 x týdně. Vycházeli jsme z individuálních potřeb dětí a z možností rodiny, kdy jsme jim dávaly možnost výběru a hlavně jsme respektovaly jejich soukromí a díky tomuto přístupu jsme získaly jejich důvěru a náklonnost v rámci vzdělávání dětí.

V rámci realizace vzdělávacích aktivit pro děti, která probíhala individuální formou, jsme se zaměřovaly nejvíce na rozvoj jemné a hrubé motoriku dětí, poznávání barev v rámci hry. Při realizaci včasné péče využíváme pomůcky (didaktické, Montessorri atd.), které děti velice baví a jsou názorné. Témata vzdělávání jsme přizpůsobovaly individuálním potřebám dětí a dalším okolnostem. V rámci včasné péče pracujeme rovněž s portfolií dětí, která nám i rodičům mají pomoci s hodnocením posunů dítěte a viditelného a hmatatelného důkazu, že tato práce má smysl, že dětem opravdu pomáhá. Do portfolií zakládáme obrázky, které nakreslí, vybarví či do nich dáváme fotografie a grafomotorické listy.

Při práci s rodinami jsme měli podporu psycholožky, speciální pedagožky a terapeutky Centra, se kterými jsme konzultovaly individuální potřeby a situace rodin, potřeby dětí, týkající se například depistáže vzdělanostních obtíží apod.

Projekt je financován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činnosti v oblasti rodinném politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019.

Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme Spolu to zvládneme