Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Příklad dobré praxe: Multidisciplinární spolupráce pracovníků Centra pro rodinu a komplexní přístup ke klientům – příběh paní Marie a jejího syna

22.06.2020

Centrum pro rodinu na podzim roku 2019 kontaktovala paní Marie, která se přistěhovala z jiného města, a chtěla umístit v mateřské škole svého syna Marka, který je v předškolním věku. V MŠ již v průběhu roku ale nebyla volná kapacita a proto se maminka obrátila na předškolní klub organizace. Tento klub Marek navštěvuje od léta 2019. Již při zápisu do klubu maminka informovala pedagožky, že má s Markem výchovné problémy, sdělila, že výchovně syna nezvládá. Uváděla, že je Marek nezvladatelný, nic na něj neplatí, je agresivní na svého mladšího sourozence i matku, křičí, fyzicky je napadá. Paní Marie dále také reflektovala, že Marek nemá žádné kamarády, nikdo si s ním nechce hrát, protože je agresivní, nikdo jej nechce hlídat, ani babička, protože vždycky něco provede.¨U Marka se také projevoval nepřiměřený fyzický kontakt s ostatními dětmi, stále je objímal, olizoval apod. S pedagožkami v klubu se paní Marie chtěla poradit, jestli by nebylo vhodné Marka umístit do diagnostického ústavu nebo nějakého zařízení, protože její kamarádce se tento postup u dítěte osvědčil. Na základě těchto informací pedagožky v klubu Marka pozorovaly, zkoušely různé pedagogické přístupy, mluvily průběžně s maminkou. Markovo chování bylo ale stále nestandardní, proto mamince doporučily spolupráci nejprve s asistentkou pro rodinu Centra pro rodinu, s čímž maminka souhlasila.

Asistentka paní Marii pravidelně navštěvuje v přirozeném prostředí, a to každý týden. Pracuje s klientkou zejména prostřednictvím metody aktivního naslouchání, vede diagnostický rozhovor, snaží se ji motivovat a podporuje kladné postoje a aktivity ve vztahu k dětem, motivuje ji také k tomu, aby se věnovala činnostem, které ji samotnou naplňují. Terénní asistentka situaci klientky souběžně konzultuje s psycholožkou organizace.

Během prvotních konzultací paní Marie reflektovala upřednostňování svého mladšího syna, přičemž Marek jí byl odstrkován a měla pocit, že v něm vidí své selhání, také v důsledku jejího dřívějšího rizikového stylu života a nevydařeného vztahu s otcem Marka.

Podpora ze strany Centra má multidisciplinární charakter. Tým, jehož součástí jsou: 3 terénní asistenti pro rodinu (1,4 úvazku), 2 psycholožky (0,3 + DPP), terapeutka (0,3 úvazku) koordinuje vedoucí Centra, nicméně jednotliví pracovníci se navzájem kontaktují i spontánně, na základě aktuálně vzniklé potřeby. Hlavním principem práce multidisciplinárního týmu je zajištění koordinované péče, která je orientovaná na klienta. Všichni členové týmu spolupracují, sdílí informace o klientech a průběžně si předávají klíčové informace. Většinu svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů či při setkáních přímo v organizaci. Multidisciplinární tým se schází minimálně 1x měsíčně. Konkrétní kompetence jednotlivých pracovníků má Centrum pro rodinu popsané ve své metodice. Pro práci Centra je také stěžejní síťování s dalšími subjekty působícími na stejném území (ZŠ, MŠ, nestátní neziskové organizace v oblasti poskytování sociálních služeb, aj.). Pro vyjasňování vzájemných rolí, postupů a předávání klientů má Centrum pro rodinu navázanou spolupráci se Střediskem výchovné péče v Opavě.

Služby jednotlivých pracovníků na sebe navazují. Asistentka pro rodinu ve spolupráci s klienty zpravidla postupuje na základě doporučení odborníků (psycholožka/terapeutka), se kterými jednotlivé případy konzultuje. Pokud klient/rodina přímo spolupracuje s výše uvedenými odborníky organizace, asistentka pro rodinu s klientem či celou rodinou pracuje v mezidobí mezi jednotlivými konzultacemi s těmito odborníky a snaží se podpořit rodinu v řešení daného problému.

V rámci spolupráce multidisciplinárního týmu je s klientem vždy sepisována dohoda o spolupráci, včetně udělení souhlasu klienta o sdílení informací mezi pracovníky organizace. Dle vyhodnocení situace paní Marie odborníky multidisciplinárního týmu, jí byly terénním asistentem navrženy také samostatné konzultace s psycholožkou Centra. Paní Marie s tímto souhlasila. Během spolupráce klientky i jejího syna s psycholožkou, která se odehrávala zpravidla 1x za dva týdny, byl realizován diagnostický rozhovor a pozorování a u chlapce využity techniky jako kresba postavy, kresba rodiny, kresba začarované rodiny.

Psycholožka s matkou pracovala na podpoře rodičovských kompetencí, zejména v oblasti podpory důsledného jednání matky s Markem, dodržování dohodnutých pravidel, zpracovaly monitoring chování (pomocí smajlíků), který je využíván jak v klubu, tak také maminkou v domácím prostředí. Markovi byl monitoring chování psycholožkou vysvětlen, Marek si sám vyrobil smajlíky a popsal, jak je jednotlivě chápe.

Mamince bylo doporučeno udělat si každý den alespoň chvíli jen pro Marka (zajet s ním na hřiště, na zmrzlinu, popovídat si, apod.), což maminka potvrdila, že Markovi velmi pomáhá.

Na základě zhodnocení pedagožek včasné péče je Marek velice bystrý, inteligentní, snadno se učí novým věcem, do činností se zapojuje aktivně. Marek však vykazuje známky manipulativního chování, které může hraničit až s agresivitou ve vztahu ke svým kamarádům, má radost z toho, když někomu, byť jen slovem, ublíží. Při práci s Markem je uplatňován pedagogický styl s výběrem spolupráce nebo dobrovolného individuálního odpočinku a vnitřního uklidnění s nabídkou samostatného rozhodnutí dítěte (Marek se může rozhodnout, zda bude dál pokračovat v práci nebo si na chvíli sedne sám stranou od skupiny, kde se může uklidnit a sám vyhodnotí, kdy se opět přidá k ostatním dětem, případně je s ním jedna pedagožka, která s ním o situaci hovoří). Tento systém je již zaběhnutý a při práci v klubu jej Marek dobře využívá. Důležitá je pro Marka také pochvala a ocenění, popř. odměna, pedagožky jsou v přístupu jednotné.

V předškolním klubu s Markem přehrávají situace v rámci vztahů v kolektivu formou hry, případně takové, které se mu již staly a snaží se ho učit nahlížet, zda jednání bylo správné, či nikoliv. Danou problémovou situaci s chlapcem vyhodnotí, vysvětlí, co se stalo, hledají příčiny a společně přemýšlí, jak se příště zachovat jinak. Marek se dokáže omluvit a uznat chybu. Po problematických situacích se u něj osvědčuje také individuální pohovor a následné zklidnění, má vždy na výběr, zda bude v dané činnosti s ostatními pokračovat nebo si půjde odpočinout, ve většině případů chce dále pokračovat. Marek si na uvedené postupy navykl a jeho chování se tak daří v kolektivu korigovat.

Paní Marie aktuálně nahlíží na svou situaci z jiného úhlu, než předtím. Sama potvrdila, že celkově se situace a chování syna změnily k lepšímu. Dle názoru terénní asistentky je to i díky tomu, že paní Marie začala pracovat sama na sobě a dokáže nahlížet pozitivně na situace, které vznikají ve vztahu s jejím synem. Je u ní patrný také osobnostní a profesní seberozvoj. Začala chodit pravidelně cvičit a v březnu 2020 přijala práci asistentky v předškolním klubu organizace.

Výstupy aktivit Centrum při práci s klienty mapuje na základě dotazníku spokojenosti klientů – jednou za čtvrt roku pracovníci realizují s klienty vyhodnocení zakázky, kdy se revidují formy a efektivita spolupráce. V rámci této revize má také klient prostor vyjádřit se formou rozhovoru (což je přepsáno do záznamu) k poskytovaným službám a zároveň hodnotí jejich dopady, změny, posuny v řešení jeho konkrétní situace. U dětí (často ve spolupráci i s předškolním klubem organizace) je mapován posun společně s rodiči na základě tzv. portfolia – složky jeho výtvorů, pracovních listů, fotografií ze společných akcí, výstupů ze sezení s psychologem, apod. za dobu spolupráce s organizací. Na vytvoření propracovaného systému zaznamenávání a mapování dopadů aktivit Centra organizace zatím pracuje a zvažuje různé možnosti.

K realizaci dobré praxe v Centru pro rodinu přispívá úzké zaměření projektu v souladu s pověřením SPOD (oproti širšímu zaměření sociálních služeb), aktivní navazování spolupráce a síťování s dalšími spolupracujícími institucemi a organizacemi v zájmu klientů a otevřený přístup vedení organizace ke vzdělávání/ seberozvoji pracovníků. Nespornou výhodou je spolupráce multidisciplinárního týmu, v rámci kterého jsou odborníci „na jednom místě“ a mohou problém klienta/rodiny uchopit z různých úhlů a velmi komplexně.

Zpracoval: tým CI