Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt SPOLU – v rodině

01.02.2021

Projekt SPOLU – v rodině řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich rodin v oblasti před/školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní cílem projektu byla realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských kompetencí a poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřovali na rodiny žijící v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou dostupné. Děti z těchto rodin nenavštěvují mateřské školy a vzhledem ke špatné dostupnosti nedochází ani do námi realizovaných předškolních klubů, které provozujeme ve Vítkově a v Budišově n. B.

Cílem realizovaného projektu bylo zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí a jejich podpora v oblasti předškolního vzdělávání. Dalším cílem projektu byla podpora rozvoje kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti výchovy a vzdělávání a zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny.

1. Realizace programů včasné péče v rodinném prostředí pro děti, které nenavštěvují žádnou formu formálního vzdělávání a jejich rodiče

V rámci tohoto projektu jsme realizovaly programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách klientů. Především jsme pracovaly s rodinami z obce Čermná ve Slezsku, ale také s několika rodinami z Vítkova či Budišova n.B., jejichž děti zatím nenavštěvují předškolní kluby (zdravotní důvodu, potřeba postupné adaptace na pedagožky apod.).

Pracovnice Centra pravidelně docházely do rodin, kde za účasti rodičů realizovaly programy včasné péče pro děti předškolního věku a také poskytovaly individuální podporu rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání. Díky realizaci projektu a programů včasné péče došlo k pozitivní změně v připravenosti dětí na vstup do mateřské/základní školy. V průběhu programu byly cíleně u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti a potřebné klíčové kompetence odpovídající dětem předškolního věku (barvy, tvary, předmatematické a předčtenářské dovednosti, sociální dovednosti apod.). S rodiči byly vedeny konzultace týkající se pokroku dětí za využití individuálních portfolií dětí (každé dítě má založeno své portfolio), kam jsou zakládány pracovní listy, výkresy apod. Portfolia nám pomáhají sledovat pokroky děti za určité období nebo také vypozorovat, v čem děti potřebují větší podporu. Prostřednictvím konzultací jsou posilovány rodičovské kompetence. Rodiče informujeme a motivujeme k tomu, aby se aktivně zapojovali do předškolní přípravy dětí, ukazujeme jim možnosti, jak by se mohli zapojit a přispět k rozvoji svých dětí, jak by se jejich dítě mohlo zlepšovat a co nejlépe se připravit na povinné předškolní/školní vzdělávání.

Vzhledem k situaci související s šířením nákazy COVID-19 a planými vládními opatřeními jsme museli v jarních měsících a následně také na podzim loňského roku hledat také jiné cesty, jak s dětmi i rodiči pracovat. V tuto dobu nebylo možné navštěvovat rodiny v jejich přirozeném prostředí a standartně realizovat včasnou péči. Pedagožky včasné péče však i v tuto dobu byly s rodiči v kontaktu, buď telefonicky nebo prostřednictvím messangeru FB, a zároveň rodiny navštěvovaly a předávali dětem a rodičům materiály (pracovní listy, pomůcky apod.) k samostatné práci. Vypracované pracovní listy si následně vyzvedávali a konzultovaly s rodiči další navržené postupy a doporučení. Při pravidelném roznosu materiálů a pracovních listů jsme se rodičů a jejich dětí ptaly, jak se jim daří a co bychom pro ně mohly udělat a v čem bychom je mohly podpořit. V rámci nouzového stavu jsem rodinám rovněž zajišťovaly ochranné pomůcky (roušky) a předávaly informace týkající se aktuálně platných opatření.

V rámci konzultací byly rodičům také předávány informace potřebné k širším tématům, jako je např. prevence sociálně patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výživa apod. Součástí programů včasné péče bylo také v případě potřeby poskytování individuální podpory ze strany psychologa, eventuálně také speciálního pedagoga CI. Rodiny se měly možnost se rovněž zapojit i do dalších aktivit organizace (výlety ap.), které v regionu realizujeme nad rámec tohoto projektu.

2. Individuální konzultace s rodiči předškolních dětí navštěvujících předškolní kluby

Součástí projektu bylo také poskytování pravidelných individuálních konzultací rodičům dětí, které navštěvují naše předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad B. Konzultace probíhaly buď v přirozeném prostředí rodin anebo na našem pracovišti. Cílem konzultací bylo seznámit rodiče s pokrokem dětí a podpořit rodiče v domácí přípravě dětí na vstup do školy/školky. Konzultace byly poskytovány cca 1 x měsíčně, nebo dle individuálních potřeb rodiny, v rámci konzultací se pracovalo i s portfolií dětí. Součástí individuální práce s dětmi je rovněž realizace depistáže znalostí a dovedností dětí, která se dělá při zahájení spolupráce a následně po 6 měsících. Výstupy jsou rovněž konzultovány s rodiči a těm jsou předávána doporučení, jak se dětmi pracovat i v rodinném prostředí.

Celkem jsme v rámci projektu podpořili 48 dětí předškolního věku a 34 rodičů.

Projekt byl financován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činnosti v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách.

Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině Projekt SPOLU – v rodině