Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny

27.12.2021

Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich rodin v oblasti před/školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní problematikou, na kterou se projekt zaměřoval, je realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských kompetencí a poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřili na rodiny žijící v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou dostupné. Často se jednalo o mnohopočetné rodiny žijící na ubytovnách. Kompetence rodičů v souvislosti se zajištěním optimálního psychosociálního rozvoje a vývoje dětí jsou nízké, a z těchto důvodů jsou děti často ohroženi školním neúspěchem, předčasným ukončováním vzdělávání a zvýšenými riziky výskytu sociálně patologických jevů, včetně kriminality či užívání návykových látek. Mnohé ženy žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách ohrožují vývoj svých potomků již v prenatálním období, tím že nedostatečně dbají o svou výživu, a v průběhu těhotenství pijí alkohol či kouří, čímž znemožňují svým dětem zdravý start do života.

Přínos projektu tuto cílovou skupinu byl především v tom, že se zvýšil počet těchto dětí zapojených do neformálního předškolního vzdělávání, rozšířily se znalosti a dovednosti dětí předškolního věku a zvýšila se jejich připravenost na vstup do základní školy. Díky realizaci projektu jsme rovněž rozšířili výchovné a vzdělávací kompetence rodičů, zvýšili jejich informovanost v oblasti předškolního vzdělávání, a také v oblasti vzdělávání obecně, či zlepšili spolupráci rodičů s pedagogickými pracovníky apod.

V rámci projektu jsme v loňském roce podpořili celkem 37 dětí a 29 rodičů.

Projekt je financován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činnosti v oblasti rodinném politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021.

Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora byl zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny