Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Náš projekt Včas a spolu podpořila také Nadace JαT

13.01.2023

Projekt Centrum pro rodinu – včas a spolu řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich rodin v oblasti před/školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní problematikou, na kterou se projekt zaměřoval, je realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských kompetencí a poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřili na rodiny žijící v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou dostupné, nebo z nějakých důvodů nenavštěvují formální předškolní vzdělávání. Často se jednalo o mnohopočetné rodiny žijící na ubytovnách. Letos jsme se nově zaměřili také na podporu rodin s dětmi ve věku 0-3 roky. Kompetence rodičů v souvislosti se zajištěním optimálního psychosociálního rozvoje a vývoje dětí jsou nízké, a z těchto důvodů jsou děti často ohroženi školním neúspěchem, předčasným ukončováním vzdělávání a zvýšenými riziky výskytu sociálně patologických jevů, včetně kriminality či užívání návykových látek. Přínos projektu tuto cílovou skupinu byl především v tom, že se zvýšil počet těchto dětí zapojených do neformálního předškolního vzdělávání, rozšířily se znalosti a dovednosti dětí předškolního věku a zvýšila se jejich připravenost na vstup do základní školy. Díky realizaci projektu jsme rovněž rozšířili výchovné a vzdělávací kompetence rodičů, zvýšili jejich informovanost v oblasti předškolního vzdělávání, a také v oblasti vzdělávání obecně, či zlepšili spolupráci rodičů s pedagogickými pracovníky apod. V rámci podpory ohroženým rodinám s dětmi jsme poskytovali také služby logopeda, který pracoval individuálně s dětmi především ve Vítkově, ale také poskytoval konzultace rodičům a pedagogům včasné péče. Zároveň s rodinami a dětmi pracovala psycholožka Centra, která se podílela na depistáži znalostí a dovedností dětí a poskytovala poradenství jak rodičům, tak pedagožkám včasné péče.

V rámci projektu jsme v loňském roce podpořili celkem 20 dětí a 26 rodičů.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Program podpory činnosti v oblasti rodinném politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v soc. službách na rok 2022.

Projekt Centrum pro rodinu – včas a spolu Projekt Centrum pro rodinu – včas a spolu Projekt Centrum pro rodinu – včas a spolu Projekt Centrum pro rodinu – včas a spolu