Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Další dokumenty a participace na pracovních skupinách

Nejdůležitější zákony a vyhlášky, podle kterých pracujeme:

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV)

Participace na pracovních skupinách

  • Člen pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Vítkova
  • Člen pracovních skupin vytvořených v rámci Místního akčního plánu Opavsko/Vítkovsko
  • Člen lokálního partnerství Vítkov/Budišov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
  • Člen platformy "Úspěch pro každého žáka"