Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT 2
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klíčové aktivity

KA 1 Kvalitní formální i neformální vzdělávání předškolních dětí

Cílem KA je zajistit komplexní a kvalitní péči o socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné děti předškolního věku, rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností dětí, podpora jejich přípravy na vstup do základní školy a podpora jejich úspěšné adaptace do mateřské školy. V rámci aktivity budou fungovat dvě neformální předškolní centra ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, které budou určeny pro děti ve věku od 3 do 6 let věku. Centra budou otevřeny 4 dopoledne v týdnu (4 hodiny denně) a na jejich realizaci se budou podílet 4 pedagožky včasné péče za podpory garanta/metodika KA a dalších odborných pracovníků žadatele. Do činnosti předškolních center budou zapojeny také aktivní rodiče z komunity (formou uzavření DPP), kteří se budou podílet na přípravě programu pro děti, realizaci aktivit předškolních center, budou podporou pedagožkám včasné péče při práci s komunitou (nabídka aktivit v terénu, komunikace s rodiči, řešení absence). Součástí činností center bude taky poskytování individuálních konzultací rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich rodičovských kompetencí v této oblasti, realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, realizace rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně) atd. V rámci této KA bude také v MŠ Vítkov působit asistent pro rodinu. Náplní práce asistenta pro rodinu bude podpora rozvoje rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do aktivit MŠ, pomoc s přípravou do školy, podpora komunikace s dalšími subjekty a úzká spolupráce s pedagožkami včasné péče za účelem sdílení informací o dětech a pořádání společných akcí. Zároveň bude pedagogům MŠ Vítkov a pedagogům včasné péče z předškolních center zajištěno DVPP v oblasti zavádění nových metod vzdělávání, které přispěje k zajištění větší individualizace a diferenciace výuky dětí (např. Grunnlaget, Hejného metoda, Kritické myšlení). Metodické vedení pracovníků a aktivity v MŠ bude zajišťovat garant/metodik KA.

KA 2 Podpůrné vzdělávací aktivity pro socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné žáky

Cílem KA je zlepšit podmínky společného vzdělávání socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných žáků ZŠ/SŠ, zvýšit jejich školní úspěšnost a předcházet jejich předčasnému ukončování vzdělávání především prostřednictvím zajištění přípravy na školu a podporou efektivního trávení volného času, čímž přispějeme k rozvoji osobnostních i sociálních kompetencí žáků z CS. V rámci této KA budeme CS poskytovat podporu prostřednictvím těchto aktivit: a) činnosti koordinátora inkluze při ZŠ BnB a při ZŠ a gymnáziu Vítkov za účelem koordinace plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům ap., b) zajištěním doučování žáků ohrožených školním neúspěchem formou individuálního či skupinového doučování, které bude probíhat buď ve škole nebo rodinném prostředí žáka (CI, ZŠ BnB, ZŠ a gymnázium Komenského, Vítkov, ZŠ Jana Zajíce Vítkov), c) vzdělávacími aktivitami o prázdninách - realizací příměstských táborů zaměřených na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti (CI a ZŠ a gymnázium Komenského, Vítkov), d) podporou zájmových kroužků zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků, na podporu aktivního občanství žáků (ZŠ a gymnázium Vítkov, ZŠ Jana Zajíce Vítkov, ZŠ BnB., CI).

KA 3 Kvalitní kariérové poradenství pro socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné žáky

Cílem KA je zvýšit školní úspěšnost socioekonomicky znevýhodněných žáků ZŠ a SŠ, zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání, podpořit je při přestupu mezi jednotlivými stupni škol, podpořit je ve vhodné volbě jejich dalšího vzdělávání a volbě profese, která bude odpovídat jejich individuálním schopnostem. Cílem je rovněž snížit počet žáků, kteří předčasně ukončí své vzdělávání.

Naplňování cílů KA bude zajišťováno prostřednictvím těchto podaktivit: a) poskytování individuálního kariérového poradenství, včetně profesní diagnostiky žáků, b) realizace skupinových aktivit pro všechny žáky za účelem mapování jejich kompetencí, podpory jejich silných stránek, c) realizace skupinových motivačních aktivit pro socioekonomicky znevýhodněné žáky ZŠ, d) realizace exkurzí žáků u zaměstnavatelů/řemeslníků v okolí a zajišťování účasti na přehlídkách řemesel/oborů SŠ, e) individuální konzultace se žáky a jejich rodiči, f) realizace besed s absolventy školy, odborníky z různých profesí apod.

Na realizaci KA se budou podílet tyto pracovní pozice: garant/metodik KA3 a KA4, mentor kariérového poradenství (DPP), kariérový poradce CI (externí poradce pro ZŠ Jana Zajíce, ZŠ Budišov n.B. - 0,5 úvazek), kariérový poradci při ZŠ a gymnázium Vítkov (DPP 3x), pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/řemeslníků (DPP).

Kariéroví poradci ve spolupráci s garantem/metodikem KA se budou pravidelně scházet a sdílet své zkušenosti z praxe, budou společně vytvářet postupy začleňování kariérového poradenství do praxe ZŠ a do ŠVP (metodický materiál Kariérové poradenství na ZŠ), budou se podílet na organizaci všech dílčích podaktivit a budou koordinovat poskytování kariérového poradenství na školách a budou úzce spolupracovat s ÚP, NNO, PPP a dalšími partnery z regionu. V rámci KA bude podpořeno 130 sociálně znevýhodněných žáků, kteří se budou účastnit ind. či skup. aktivit kariérového poradenství, a 40 rodičů.

KA 4 Tranzitní programy pro socioekonomické znevýhodněné a kulturně odlišné žáky

KA je zaměřena na zajištění individuální podpory socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišných žáků ZŠ a SŠ především při přípravě na přechod ze školy do běžného dospělého života a práce.

Cílem aktivity je rozvíjet nejen pracovní dovednosti a pracovní návyky cílové skupiny, ale přispět také k rozvoji jejich sociálních a jiných dovedností přímo či nepřímo souvisejících s prací a přispět ke snazšímu následnému zapojení na trh práce. Podpora socioekonomicky znevýhodněným žákům ZŠ/SŠ bude poskytována především v těchto oblastech - podpora sociálních vztahů, podpora aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání a profilaci, podpora při řešení problémů ve škole, v rodině, podpora v oblasti finanční gramotnosti, podpora při zajišťování praxe a získání zaměstnání, podpora při utváření a rozvíjení pracovních dovedností žáků, spolupráce se zaměstnavateli ap.

Podporu budou žákům zajišťovat především konzultanti tranzitního programu individuální formou, kteří budou klíčoví také při podpoře spolupráce zainteresovaných aktérů, kteří mají vliv na vzdělávání žáka a mohou přispět k jeho podpoře. S žáky budou sepisovány individuální plány osobnostního rozvoje, prostřednictvím kterých budou rozvíjeny potřebné dovednosti žáků a žáci budou zmocňováni k aktivnímu řešení své životní situace. Aktivita bude realizováno ve spolupráci s partnerskými školami, které budou participovat na vytipování žáků, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání, budou spolupracovat s konzultanty tranzitních programů a zajistí další podporu žákům zapojeným do tranzitních programů ze strany školy.

V rámci aktivity bude podpořeno min. 12 žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, se kterými budou konzultanti pracovat jak individuálně, tak skupinovou formou.

KA 5 Aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce pedagogů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání

KA je zaměřena na podporu spolupráce pedagogů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání v regionu Vítkovsko. Podaktivity KA:

1) výjezdy PP za poznáním inkluze - náslechy ve výuce, sdílení dobré praxe (ZŠ BnB). Po vydefinování individuální potřeb PP ZŠ BnB bude ve spolupráci s ředitelem školy a garantem/metodikem KA zpracován plán výjezdů za pozváním inkluze (témata, typ školy, vyučovací předmět ap.) a následně budou osloveny školy v regionu, kde by mohl náslech a sdílení probíhat.

2) realizace sdílejících výjezdních pobytů PP ZŠ BnB, ZŠ Jana Zajíce Vítkov a ZŠ a gymnázia Vítkov, pracovníků CI - na základě vydefinovaných aktuálních potřeb PP partnerských škol a žadatele projektu budou zvolena témata spojená se zajištěním inkluzivního vzdělávání (např. práce se žákem s poruchami chování, spolupráce učitel a AP, podpora přechodu žáků mezi jednotlivými stupni škol, prevence syndromů vyhoření) a následně vždy 1 x ročně proběhne sdílející výjezdní pobyt. Výjezdní setkání budou připravena v časové dotaci 16 – 24 hodin (1 – 2 noci), přičemž se předpokládá, že v prvním roce bude setkání naplánováno na 1 noc, a v dalších dvou letech projektu na 2 noci. Akci bude odborně zajišťovat lektor/mentor, který účastníky vzděláváním provede.

3) zajištění pracovní pozice školního mediátora při ZŠ Jana Zajíce, Vítkov. Aktivita bude zaměřena na podporu spolupráce mezi školou a rodiči, podpora rodičů při jednání s PP a institucemi v regionu (SPOD, ŠPZ, NNO apod.), doprovody dětí do/ze školy,

4) realizace společných setkání kariérových poradců, konzultantů tranzitních programů, koordinátorů inkluze za účelem sdílení zkušeností a zajištění metodické podpory. Tato setkání budou organizována 3 – 4 ročně a na jejich realizaci se bude podílet garant/metodik KA a mentor kariérového poradenství.

5) realizace informačních a osvětových kampaní směrem k širší odborné i laické veřejnosti, realizace konference (sdílení příkladů dobré praxe, podpora síťování, prezentace dílčích aktivit projekt, besedy k daným tématům apod.). 1x ročně bude zrealizována informační a osvětová kampaň, jejímž cílem bude podpora spolupráce všech zainteresovaných partnerů z regionu (NNO, škol, SPOD, SVČ apod.) a prezentace dílčích výstupů projektu. Součástí akce bude kulturní program, na kterém vystoupí např. Děti z kroužků realizovaných v rámci projektu, romská kapela, romský taneční kroužek.