Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt Most k porozumění

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945
Operační program Zaměstnanost

Základní informace

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partner projektu: Město Budišov nad Budišovkou

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2021

Projekt Most k porozumění je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 10 386 695,60 Kč.

Co je cílem projektu?

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního systému podpory cílové skupiny na Vítkovsku a Budišovsku, na snížení dopadu sociálního a kulturního znevýhodnění na rodiny a jednotlivce v regionu a na prevenci sociálního vyloučení. Záměrem projektu je podpořit cílovou skupinu prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika vzájemně propojených rovinách:

1. rovina se zaměřuje na zvýšení kompetencí, finanční gramotnosti a právního povědomí CS a předcházení diskriminace,

2. rovina se soustřeďuje na podporu rodin s dětmi v jejich sociálním fungování, na prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability rodin,

3. rovina směřuje k rozvoji participativních metod práce, včetně rozvoje komunitní práce a zapojení komunitních zdrojů při řešení situace CS.

Cílem projektu je a) Zajistit 80 osobám z CS z Budišova nad Budišovkou a okolí podporu formou konzultací a terénní práce v oblasti právní a finanční gramotnosti a prevenci zadluženosti a řešení problémů spojených s porušováním práv a diskriminace, b) Zajistit rodinám s dětmi z CS na Vítkovsku a Budišovsku asistenci a podporu v náročné a krizové situaci, podporu rodičovských a výchovných kompetencí a zajistit prevenci rozpadu rodin s dětmi prostřednictvím programů Centra pro rodiny - podpořeno bude nejméně 80 osob a c) Posílit silné stránky místní komunity na ulici Berounská v Budišově nad Budišovkou a podpořit obyvatele v jejich sociálním fungování, zapojit komunitní zdroje do řešení situace CS, bude podpořeno 12 osob z jádrové skupiny a nejméně 80 obyvatel z lokality.