Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 774 883 619
Tel.: +420 728 343 747

Další dokumenty a participace na pracovních skupinách

Nejdůležitější zákony a vyhlášky, podle kterých pracujeme:

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV)

Participace na pracovních skupinách

 • Člen pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Vítkova
 • Vedení pracovní skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Opavy
 • Vedení pracovní skupiny v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Opavsko/Vítkovsko (MAS Opavsko)
 • Vedení pracovní skupiny pro implementaci Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje v rámci KÚ MSK
 • Člen lokálního partnerství Vítkov/Budišov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
 • Člen platformy "Úspěch pro každého žáka"