Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a žáků se socioekonomickým znevýhodněním na Vítkovsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupiny pomocí:
a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,
b) zajištění podpůrných opatření pro žáky za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání,
c) vzděláváním pedagogů,
d) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.