Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

PROJEKT Centrum pro rodinu a mezilidské vztahy

Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_018/0001297
Operační program Zaměstnanost plus

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 5. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 4. 2026

Projekt Centrum pro rodinu je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus částkou 6 093 038 Kč.


Co je cílem projektu?

Hlavní cíl projektu je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených z regionu Vítkovska prostřednictvím zajištění odborného sociálního poradenství zaměřeného na řešení nepříznivé životní situace klientů v oblasti mezilidských vztahů (rodinných, manželských i dalších) a výchovných potíží.

Cíle projektu konkrétně:

 • získání kompetencí potřebných v oblasti mezilidských vztahů
 • získání konstruktivních komunikačních dovedností
 • získání schopnosti zvládat vztek a agresivní projevy v chování a v komunikaci
 • získání schopnosti vhodně formulovat své potřeby
 • získat schopnost vnímat potřeby svého okolí
 • snížení výskytu a rozvoje negativních projevů chování
 • snížení výskytu dalších negativních sociálně patologických jevů (sebepoškozování u dětí a mládeže, zneužívání návykových látek u dětí a mládeže atd.)
 • získání kontroly nad svou situací a přebírání zodpovědnosti za její řešení
 • získání návodu a informací, jak řešit svou nepříznivou situaci
 • orientace ve svých právech a povinnostech a získání schopnosti je uplatnit zvýšení rodinných a rodičovských kompetencí
 • získání konkrétních návodů, jak s dětmi vést rozhovor
 • zvýšení stability a funkčnosti rodin


Dosažením cílů při práci s klienty chceme u CS zmírnit ohrožení sociálního vyloučení, jak i sociální vyloučení. Máme zato, že zmíněné cíle zvyšují pravděpodobnost zvýšení životního standardu u CS, čímž se bude předcházet sociálnímu vyloučení, zároveň se zvýší zapojení CS do života ve společnosti a budou pro společnost přínosem.

Nejpozději na konci realizace projektu bude podpořeno celkem 110 osob z regionu Vítkovska.