Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

PROJEKT Centrum pro rodinu a mezilidské vztahy

Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_018/0001297
Operační program Zaměstnanost plus

Klíčové aktivity

KA1 Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství bude dle zákona zaměřené na pomoc CS v nepříznivých sociálních situacích, společensky nežádoucích či rizikových jevů jednotlivců nebo skupin osob. Bude poskytováno v Centru pro rodinu a mezilidské vztahy a bude zahrnovat mezi jiným i sociální práci s osobami CS, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Odborné sociální poradenství bude specializované zejména na psychoterapeutickou pomoc.

Odborné sociální poradenství přinese v regionu vysokou úroveň kvality pomoci nejen pro jednotlivce a jeho problémy (konflikty v rodině, mezi sousedy, problémy v zaměstnání či s hledáním práce, nedostatečnost informací a neporozumění osobní situace jedinců v případě jejich oprávněných), pomáhá mnohdy těmto lidem neulpět na úplném společenském dně nebo neukončit život v psychiatrické léčebně nebo úplně. Zároveň však odborné sociální poradenství bude směřovat k snížení míry sociálního napětí v obci či městské části mezi jednotlivými skupinami lidí či zástupci jednotlivých společenských tříd. A to může být jedním z důležitých prvků také v prevenci kriminality nebo šířeji při „potlačování“ některých sociálně patologických jevů.

V rámci klíčové aktivity se bude jednat o poskytování poradenství zejména pro osoby CS s obtížemi v mezilidských vztazích, konkrétně bude řešit problémy v oblasti rodinných a partnerských vztahů a též v oblasti výchovných potíží.

KA2 Vzdělávání pracovníků CI

V rámci projektu budeme odborným pracovníkům Centra pro rodinu a mezilidské vztahy zajišťovat vzdělávání minimálně v rozsahu daném zákonem o sociálních službách 108/2006. Pracovníci se budou účastnit pravidelných individuální (dle individuálních potřeb pracovníků, avšak minimálně 1x ročně) i skupinových supervizí (min. 3x ročně), pravidelných (intervizních) porad, akreditovaných (MPSV) vzdělávacích programů a dalších vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí, dlouhodobých výcviků).

Supervize týmu bude povinná a bude probíhat v minimálním rozsahu 12 hodin/rok, přičemž délka 1 setkání bude max. 3 hodin, předpokládáme, že spíše 2 hodiny. Naše organizace již delší dobu spolupracuje se supervizorkou z Opavy, která se nám velmi osvědčila a také samozřejmě splňuje kvalifikační požadavky na supervizora.

Co se týče dalšího vzdělávání týmu bude vždy vycházet z individuálních potřeb zaměstnanců a také potřeb souvisejících se zajištěním kvalitních a efektivních služeb klientům. Časová dotace vzdělávání každého pracovníka týmu bude min. 24 h./ročně. Může se jednat o akreditované i neakreditované vzdělávání, přičemž předpokládána témata mohou být: krizová intervence, práce s motivací klienta, řešení náročných situací při práci s klienty, práce s rodinným systémem apod. Zároveň budeme podporovat profesní rozvoj zaměstnanců formou zajištění stáží (v rozsahu min. 1x ročně) u organizací, která poskytují obdobné služby jako my, od kterých se můžeme inspirovat a se kterými můžeme například sdílet zkušenosti se zaváděním inovativních přístupů při práci s klienty.

KA3 Vzdělávací akce pro rodiny s dětmi

V rámci KA3 budeme zajišťovat rodinám s dětmi vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, jednak přednášky pro rodiče (8x ročně) a také Kurz efektivního rodičovství tzv. KER (1x ročně). Cílem vzdělávacího cyklu KER je rozšířit kompetence rodičů v daných oblastech, naučit rodiče lépe porozumět svým dětem, naučit se řešit konflikty a předcházet špatnému chování a přispět ke zlepšení vztahů uvnitř rodiny. KER tvoří 9 setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Součástí programu je praktický nácvik získaných dovedností.

Jednotlivé přednášky pro rodiče budou zaměřeny na oblasti týkající se výchovy dětí a péče o ně. Cílem přednášek je poskytnout rodičům takové informace, které zvýší jejich povědomí o potřebách dětí v různém vývojovém období, o důležitosti vzdělávání, jak si poradit s problémovým chováním dětí atd. Přednášky budou probíhat 8x ročně povede lektorka. Témata jednotlivých přednášek budou zaměřené např. na potřeby dětí v jednotlivých vývojových obdobích, problematické chování dětí, výchovné styly, nastavení pravidel ve výchově, zneužívání návykových látek u dětí ap.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na předcházení a prevenci sociálně-patologických jevů v rodinách, jako je zanedbávání péče o dítě, zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání návykových látek u dětí a mládeže, závislost na sociálních sítích atd. V rámci prevence vnímáme jako klíčové rozvoj rodičovských kompetencí a komunikačních dovedností v rodině.