Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

CESTA K POROZUMĚNÍ
TOWARDS MUTUAL UNDERSTANDING

Číslo projektu: LP-HROVA1A-013
Norské fondy 2014-2021

Základní informace o projektu

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IQ Roma servis, z.s., Vzájemné soužití, o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 1. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2023


Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu částkou 2 910 824 Kč

Anotace projektu:

Projekt Cesta k porozumění je zaměřen na posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou v regionu Vítkovska. Záměrem projektu je podpořit cílovou skupinu především realizací těchto navzájem provázaných klíčových aktivit: 1) Realizace komunitní práce v BnB, 2) Podpora romských lídrů a vzniku romské platformy a 3) Realizace edukativních a osvětových akcí za účelem zlepšení obrazu Romů na Vítkovsku. Cílem projektu je přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, posilovat postavení romských lídrů a rozvíjet jejich schopnosti při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů, podpořit vznik a fungování samostatné romské platformy a přispět ke zlepšení obrazu Romů a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi romskou minoritou a majoritou.

Towards Mutual Understanding project focuses on increasing the inclusion and status of Roma and improving relations between the Roma minority and the majority in the Vítkov region. The aim of the project is to support the target group mainly through the implementation of these interrelated key activities: 1) Implementation of community work in the BnB, 2) Support for Roma leaders and the creation of a Roma platform and 3) Implementation of educational and awareness-raising events to improve the image of Roma in Vítkov. The aim of the project is to contribute to the activation and empowerment of Roma in Budišov nad Budišovkou as the creation of competent communities, strengthening the position of Roma leaders and developing their skills in negotiating and promoting their own interests, supporting the establishment and functioning of individual Roma platforms and contributing to relations between the Roma minority and the majority.

Co je cílem projektu?

1. prostřednictvím realizace KA1 přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel v Budišově nad Budišovkou a k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Snahou bude podpořit romské obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat. Cílem je rovněž umožnit členům romské komunity lokality zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života. Realizací aktivity rovněž přispějeme ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli, ke zmírnění interpersonálních a komunitních konfliktů, ke zmírnění rizikových projevů chování, k lepšímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit veřejností a vytvoření skupinové identity.

2. Cílem KA2 je prostřednictví realizace výjezdových vzdělávacích akcí posilovat postavení romských lídrů z komunit žadatele i partnerů a rozvíjet jejich schopnosti při vyjednávání a prosazovaní vlastních zájmů (zvyšování kompetencí romských představitelů v oblasti mediální, finanční, administrativní atp.), zvýšení jejich komunikačních a facilitačních kompetencí ap. V rámci této aktivity je rovněž cílem podpořit vytvoření a vznik samostatné romské platformy (organizace), které bude i po skončení projektu realizovat své aktivity na podporu rozvoje romské komunity na Vítkovsku. Zajistíme podporu platformy při realizaci vlastních aktivit a hledání zdrojů na jejich financování, a podpoříme sdílení zkušeností členů nově vzniklé romské platformy s organizacemi z jiných regionů.

3. Cílem KA3 je prostřednictvím realizace edukativních a osvětových akcí na Vítkovsku přispět ke zlepšení obrazu Romů a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi romskou minoritou a majoritou. Cílem aktivity je rovněž prostřednictvím realizace kulatých stolů přispět k participaci Romů regionální politice a přispět k budování romské občanské společnosti na místní úrovni. Zároveň chceme podpořit efektivní implementaci cílů a opatření Strategie romské integrace 2021 – 2030. Očekáváme, že realizací projektu přispějeme k celkovému zlepšení situace Romů žijících v regionu Vítkovska a ke zlepšení vzájemných vztahů s majoritou.

Kontaktní údaje:

Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka CI
Mobil: +420 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Bc. Rostislav Šivák – komunitní pracovník
Mobil: +420 607 817 202
E-mail: rostislav.sivak<zavinac>centruminkluze.cz