Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

PROJEKT INkluze na Vítkovsku IN-VIT 3

Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_029/0002144
Operační program Zaměstnanost plus

Klíčové aktivity

KA1 Včasná péče o rodiny s dětmi ve věku 0-6 let

V rámci této KA projektu zaměříme na zajištění komplexní podpory rodinám s dětmi ve věku 0-6 ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí v regionu Vítkovska. Prostřednictvím realizace aktivity chceme přispět ke zdravému psychosociálnímu vývoji dětí od narození do věku 6 let, přispějeme ke zvýšení připravenosti dětí na vstup do MŠ, podpoříme jejich úspěšnou adaptaci do MŠ/ZŠ a úspěšný vstup do základní školy. Zároveň chceme rozšířit kompetence rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a tím přispět i k zlepšení vztahů uvnitř rodin. Cílem individuální i skupinové práce je podpořit rozvoj dětí ve všech oblastech (jemná/hrubá motorika, socio-emoční oblast, jazykové a komunikační schopnosti, kognitivní znalosti apod.). Zároveň je při intervenci kladen důraz na životosprávu dítěte i matky, která může být pro zdravý psychosociální vývoj dítěte klíčová. Dalším cílem je také podpořit vzájemný vztah mezi rodiči a dítětem a posílit sebedůvěru rodičů v oblasti péče o dítě.

V rámci KA1 budeme zajišťovat 1) provoz klubů včasné péče ve Vítkově a v Budišově n. B., které jsou určeny pro rodiny s dětmi ve věku 3–6 let a zároveň budeme 2) realizovat včasnou péči v terénu (v rodinném prostředí klientů) zaměřenou na podporu rodin s dětmi ve věku 0–6 let. Aktivitu budeme realizovat také v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a při vytipování rodin k zapojení do programu budeme úzce spolupracovat také s místním orgánem sociálně právní ochrany dětí.

V rámci klubů včasné péče se zaměříme na podporu rozvoje dítěte, jeho socializaci, na motivaci rodičů a přijetí zodpovědnosti rodičů za výchovu a vzdělání dítěte, na práci s režimem pro dítě i pro rodiče, na zajištění individuální podpory dětí a rodičů či na motivaci k účasti a setrvání v předškolní přípravě v MŠ, klubech apod. Součástí aktivity je poskytování individuálních konzultací rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich rodičovských kompetencí v této oblasti, realizace společných aktivit pro rodiny s dětmi zaměřených na podporu jejich vzájemných vztahů (výlety), realizace rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně) atd. Zároveň budeme dětem poskytovat podporu ze strany speciálního pedagoga/logopeda, který bude s dětmi pracovat individuálně či malých skupinách v rámci logopedické prevence, nápravy apod. Zároveň bude poskytovat konzultace zaměřené na logopedickou podporu dětem rodičům a také pedagožkám včasné péče.

KA2 Motivační a podpůrné programy (pro žáky ZŠ a jejich rodiče)

Cílem KA2 je zlepšit podmínky společného vzdělávání žáků ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, zvýšit jejich školní úspěšnost a předcházet jejich předčasnému ukončování vzdělávání především prostřednictvím zajištění přípravy na školu a podporou efektivního trávení volného času. Aktivitami rovněž přispějeme k rozvoji osobnostních i sociálních kompetencí žáků z CS. V rámci této KA budeme CS poskytovat podporu prostřednictvím těchto aktivit: a) zajištění doučování žáků ohrožených školním neúspěchem formou individuálního či skupinového doučování, které bude probíhat buď v prostorách naší organizace nebo rodinném prostředí žáka, b) realizací sebepoznávacích a motivačních programů pro žáky, c) osvětovými akcemi pro rodiče, d) zajištěním tzv. tranzitních programů pro žáky a e) realizací volnočasových aktivit - realizací příměstských táborů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků a na jejich osobnostní a sociální rozvoj.

a) Doučování
Podpora bude probíhat formou individuálního či skupinového doučování pracovníky naší organizace v úzké spolupráci s místními školami či spolupracujícími dětskými domovy. Doučování probíhá vždy min. 2x týdně, dle individuálních potřeb dítěte i častěji, v prostorách naší organizace, v rodinném prostředí dítěte či ve spolupracujícím dětském domově. Na realizaci aktivity se bude podílet min. 6 pracovnic naší organizace, které se doučování dlouhodobě věnují a s prací se sociálně znevýhodněnými dětmi mají cenné zkušenosti. Koordinací projektu a metodické podpoře tutorů se bude věnovat garant/metodik. Smyslem projektu je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte/zlepšení školních výsledků, avšak doučování s sebou přináší i jiné pozitivní efekty, jako je zvýšení zájmu o školu, snížení absence či větší aktivita při vyučování.

b) Sebepoznávací a motivační programy
Bude se jednat o 10 setkání se skupinou dětí ve věku od 12 do 15 let, max počet dětí ve skupině – 10. Setkávání budou probíhat každé dva týdny v prostorách školy bezprostředně po vyučování. Prostory školy volíme na základě předchozích zkušeností. Víme, že když setkávání probíhaly mimo objekt školy po vyučování, děti volily jiný program, než sebepoznávací/motivační setkání. Ale když setkávání probíhaly bezprostředně po vyučování ve škole, účast a motivace k účasti byla větší. Program bude probíhat v úzké spolupráci se školou. Práce tohoto tipu se žáky školy je rovněž v zájmu pedagogických pracovníků školy. Programy jsou určeny pro žáky 7 až 9 třídy, kteří se potýkají s nízkou motivací zažívat úspěch v škole nebo v životě vůbec. Je určen pro děti, které nevidí smysl svého úsilí a nemají představu o svém uplatnění.

c) Osvětové akce pro rodiče
V rámci projektu budeme zajišťovat skupinové vzdělávací akce pro veřejnost, které budou zaměřeny na rozvoj rodičovských kompetencí. Jedná se o Kurz efektivního rodičovství (KER). Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Součástí programu je praktický nácvik získaných dovedností. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí.

d) Tranzitní programy
Aktivita je zaměřena na zajištění individuální podpory žákům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí především při přípravě na přechod ze ZŠ na SŠ a následně do běžného dospělého života a světa práce. Cílem aktivity je rozvíjet nejen pracovní dovednosti a pracovní návyky cílové skupiny, ale přispět také k rozvoji jejich sociálních a jiných dovedností přímo či nepřímo souvisejících s prací a přispět ke snazšímu následnému zapojení na trh práce. Podpora žákům ZŠ bude poskytována především v těchto oblastech - podpora sociálních vztahů, podpora aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání a profilaci, podpora při řešení problémů ve škole, v rodině, podpora v oblasti finanční gramotnosti apod. Podporu budou žákům zajišťovat především konzultanti tranzitního programu individuální formou, kteří budou klíčování také při podpoře spolupráce zainteresovaných aktérů, kteří mají vliv na vzdělávání žáka a mohou přispět k jeho podpoře.

e) Volnočasové aktivity – příměstské tábory
V průběhu letních prázdnin budeme realizovat volnočasové aktivity – příměstské tábory zaměřené na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků či za účelem rozvoje čtenářských a matematických znalostí a dovedností. Cílem aktivit je rovněž prevence školní neúspěšnosti a zlepšení školních výsledků. Volnočasové aktivity o prázdninách (tzv. příměstské tábory) budou realizovány v Budišově n.B., vždy 2 ročně a budou probíhat od pondělí do pátku (8:30 – 16:00).

KA3 Multidisciplinární tým a individuální podpora formou case managmentu

V rámci KA3 začnou v regionu Vítkovska fungovat multidisciplinární tým zaměřený na prevenci a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání a na cílenou podporu dětí, žáků a jejich rodin, jehož členy budou především zástupci MŠ, ZŠ, NNO, sociálních služeb (SAS, NZDM), OSPOD, PPP, SPC a případně dalších aktérů. Multidisciplinární tým se bude scházet min. 2x ročně za účelem vytipování žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, kterým je potřeba zajistit intenzivní podporu. Vzhledem k tomu, že problémy rodin, jejichž děti jsou ohroženy předčasným odchodem ze vzdělávání, jsou komplexní a jde zde potřebná práce s celou rodinou, bude na setkání také dojednávána spolupráce na řešení daného problému ze stran všech zainteresovaných aktérů. Setkání multidisciplinárního týmu bude koordinovat case manager, který bude tedy v projektu ve dvojroli. Jednak bude koordinátorem MDT, ale zároveň tedy case managerem, který bude následně zajišťovat a koordinovat podporu vytipovaným dětem a jejich rodinám. V rámci KA3 bude v regionu pilotně ověřována pozice case managera, který bude zaměstnancem žadatele a bude zároveň koordinátorem MDT (HPP 0,5 úvazku). Metoda case managementu je definována jako koordinovaná péče o klienta, v našem případě žáka ohroženého předčasným odchodem ze vzdělávání. S těmito dětmi často pracuje či může pracovat více organizací z regionu, přičemž hlavní rolí case managera ke koordinovat aktivity ve prospěch dítěte a jeho rodiny. Cílem je efektivní nastavení služeb a podpory a aktivizace vlastních zdrojů uvnitř rodiny i v jejím okolí.