Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

KLIPP (Klima – Prevence – Podpora)

Základní informace o projektu

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: ZŠ Mařádkova, Opava, ZŠ T. G. Masaryka, Opava, ZŠ Hradec n. M., Férová škola Brno

Datum zahájení projektu: 1.10. 2022

Datum ukončení projektu: 31.3.2024

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu částkou 75 069,14 €.

Anotace projektu:

Cílem projektu KLIPP je tedy na vybraných školách v regionu Opavsko pilotně ověřit program KLIPP. Tento program jednak zajistí ohroženým dětem/dětem se specifickými potřebami včasnou podporu ze strany multioborového týmu (psycholog, speciální pedagog, terapeut apod.) zaměřenou na řešení akutních problémů (výchovných/vztahových/vzdělávacích problémů apod.) a zároveň se zaměří na dlouhodobé koncepční řešení problematiky péče o ohrožené děti na školách prostřednictvím nastavení funkčního systému a postupů při řešení náročných situací ve škole či prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, mentoringu a supervize.
V rámci projektu KLIPP se chceme zaměřit na řešení společenského problému, jenž se týká zvyšování počtu ohrožených dětí na českých školách, počtu dětí s náročným chováním/ výchovnými problémy, vysokého počtu dětí vyrůstajících v nepříznivých sociálních podmínkách apod. Děti s obdobnými problémy mají často potíže ve škole, které se mohou projevovat jejich špatným soustředění (poruchami pozornosti), poruchami chování či zhoršenými vzdělávacími výsledky. V Česku je dnes násilím a chudobou ohroženo každé desáté dítě, přičemž koronavirová krize situaci ještě prohloubila.

Within the KLIPP project, we focus on solving the social problem of increasing the No. of children at risk in schools in the Czech Republic, the number of children with difficult behavior / educational problems, a high number of children growing up in unfavorable social conditions and insufficient consideration of these topics in school plans and follow-up activities and at pupils´ parliaments. In the CR, one in ten children is at risk of violence and poverty today, and the coronavirus crisis has exacerbated the situation. The aim of the project is to first evaluate the school in the areas of school culture, educ. conditions, educ. practice at school, relations and cooperation at school (A2), during the pilot verification of the KLIPP program (Climate-Prevention-Support) at 3 primary schools in the Moravian-Silesian region, Opava. The results are then followed by a democratic discussion of management, teachers and pupils to develop plans for the transition from formal settings of prevention and other programs to the selection of appropriate methods and forms, taking into account the needs of pupils and teachers to support pupils (A3, A4, A5 teachers min. 40 trained, min. 100 involved). Through project activities, we will contribute to empowering vulnerable children by teaching them to regulate their behavior, involve children with SEN in identifying and defending their needs, and support them in designing solutions. The pupils themselves (min. 400, of which at least 150 pupils with SEN, of which at least 80 pupils with different living conditions and different cultural backgrounds) will promote the solution of these topics in school / pupil parliaments (A5). We will also focus on strengthening the capacity of our organization through the creation fundraising strategies.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu KLIPP je tedy na vybraných školách v regionu Opavsko pilotně ověřit program KLIPP. Tento program jednak zajistí konkrétním školám/dětem včasnou podporu ze strany multioborového týmu (psycholog, speciální pedagog, terapeut apod.) zaměřenou na řešení akutních problémů (výchovných/vztahových problémů apod.) a zároveň se zaměří na dlouhodobé koncepční řešení problematiky péče o ohrožené děti prostřednictvím nastavení funkčního systému a postupů při řešení náročných situací ve školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Cílem projektu je prostřednictvím mentoringu (150 hodin), supervize (24 hodin) a realizací seminářů (9 akcí) rozšířit kompetence min. 40 pedagogů pro práci se znevýhodněnými žáky.

Realizací projektu rovněž posílíme kapacity CI tím, že vytvoříme fundraisingovou strategii, zřídíme pozici fundraisera, rozšíříme nabídku služeb organizace o program KLIPP a vytvoříme nová partnerství se školami v regionu i dalšími organizacemi.

Kontaktní údaje:

Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka
Mobil: +420 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Mgr. Helena Pravdová – evaluátorka/garantka projektu
Mobil: +420 777 842 003
E-mail: helena.pravdovaa<zavinac>centruminkluze.cz

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska."

“The project is being supported by the Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”