Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Tematické programy primární prevence rizikového chování

Nabízíme vzdělávací programy primární prevence zaměřené na informování dětí o zvoleném tématu – šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus, závislosti... Postupy, které při práci s třídním kolektivem volíme a aplikujeme jsou v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR.

Prostřednictvím programů se snažíme u žáků předcházet a minimalizovat rizika projevů chování, vést je ke zdravému životnímu stylu, přispět k rozvoji jejich pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností.

Anotace tematických programů:

Zdravý životní styl – program je zaměřen na seznámení žáků hravou formou se správným stravováním a zdravým životním stylem obecně. Cílová skupina: 1.–3. třída

Bezpečné užívání internetu – prevence kyberšikany – je zaměřen na seznámení žáků se základními pojmy souvisejícími s problematikou bezpečného internetu (kyberšikana, kybergrooming, kyberstallking apod.) a s riziky a omezeními komunikace probíhající prostřednictvím internetu. Prostřednictvím dvou kazuistik obětí kyberšikany se žáci seznámí s průběhy konkrétních případů a jejich dopady na oběť i pachatele. Žáci budou rovněž seznámeni s pravidly bezpečného internetu. Cílová skupina: 3.–7. třída

Šikana – preventivní program slouží k porozumění žáků otázce šikany, zabývá se jejími projevy a možnými následky, formou tematických a interaktivních aktivit se žáci seznamují s touto problematikou. Cílová skupina: 6.–9. třída

Komunikace – řešení problémů – tento program je jedním z možných nástrojů primární prevence rizikových jevů chování na základních školách. Cílem programu je předcházet rozvoji rizikových jevů chování v třídních kolektivech, snaží se o zlepšení komunikačních dovedností žáků formou zážitkových aktivit. Cílová skupina: 3.–9. třída

Nech mě být! - preventivní program zaměřen na prevenci proti týrání a sexuálnímu zneužívání dětí. V současnosti se stále častěji dozvídáme o ztracených, týraných a zneužitých dětech. Program má informovat děti o těchto jevech ve společnosti a o způsobech účinné obrany. Cílová skupina: 4.–6. třída

Extremismus – program je zaměřen na téma extremismus, nacismus a neonacismus se zaměřením na pravicová extremistická hnutí v České republice. Definuje základní termíny spojené s danou problematikou, seznamuje s různorodými ideologiemi a věnuje se také subkulturní otázce neonacistického hnutí a jeho paradoxům. Žákům bude dané téma přiblíženo interaktivní formou. Cílová skupina: 8. a 9. třída

Prevence xenofobie a rasismu – programy mohou vycházet jak z kulturně standartního přístupu k realizaci multikulturní výchovy, tak z přístupu osobnostního. Programy mohou být zaměřeny na seznámení se s odlišnostmi sociokulturních/etnických skupin, s jejich historií, jazykem a zvyky, na porozumění odlišnosti jiných sociokulturních/etnických skupin, ale také na reflexi vlastní kulturní identity, reflexi stereotypů a předsudků žáků, či na trénink řešení konkrétní situací a konfliktů vycházejících z kulturní odlišnosti. Téma lze blíže specifikovat dle potřeb třídního kolektivu či pedagoga.

Zdravý životní styl – prevence závislostí – v rámci programu diskutujeme se žáky téma zdravého životního stylu v kontextu prevence závislostí. V rámci programu se žáci seznámí s tím, co je a není závislost, jaké má podoby a znaky, na čem všem můžeme být závislí, seznámí se se základními riziky konkrétních návykových látek (kouření, alkohol, drogy, gambling). Naučí se rovněž pracovat s efektivními metodami, které jim pomohou předcházet závislostem.

Volba vzdělávací cesty/volba povolání – žáci se seznámí s faktory, které ovlivňují volbu následného studia a s možnostmi trhu práce. Vysvětluje žákům v dotazníku užité pojmy – intelektové předpoklady, sociální vztahy, společenská prestiž, společenský status, trh práce, zabývá se osobnostním vlivy, sociálními a rodinnými vlivy, ekonomickými podmínkami studia. Cílová skupina: 8. a 9. třída

Finanční gramotnost – v rámci programu pracujeme interaktivně s tématem, společně se žáky pojmenováváme asociace, které pojem finanční gramotnost přináší. Během programu žáci zhodnotí svůj vztah k financím, zamyslí se nad vlivem médií na rozhodování o financích, hospodařením s kapesným, vznikem dluhů a dostanou srozumitelnou informaci o rozdílu pojmů "výdaje a příjmy, aktiva a pasiva" apod.

Další informace k programům:

Rozsah: 1 x 2 vyučovací hodiny (nebo dle domluvy více)
Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; práce ve skupinách; práce s příběhem
Místo konání: škola
Cena: 1200 Kč na třídní kolektiv, plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast učitele, nejlépe pak třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků/studentů.