Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Vrstevnické preventivní aktivity – peer programy/peer mediace

Jednou z efektivních forem primární prevence na školách je využívání vrstevnických preventivních aktivit, jako je realizace preventivních peer programů a zajištění peer mediace. Peer programy, bývají často a úspěšně využívány při prevenci rizikových jevů chování právě prostřednictvím předem připravených a odborně informovaných vrstevníků. Naše organizace se těmto preventivním aktivitám věnuje již několik let a tato forma podpory škol se nám i našim partnerským školám velmi osvědčila.

Preventivní peer programy:

Ve spolupráci s vámi vytipujeme a proškolíme vhodné kandidáty na realizaci preventivních peer programů a následně zajistíme peer aktivistům mentorskou a supervizní podporu. Témata peer programů mohou být: šikana, kyberšikana, zdravý životní styl – prevence závislostí apod. V rámci přípravy peer aktivistů se zaměříme především na proškolení peer aktivistů ve vybraných tématech primární prevence, ale zároveň na rozšíření jejich kompetencí v oblasti komunikace, týmové práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod. Společně s peer aktivisty připravíme preventivní programy v časové dotaci 2 x 45 minut, které pak budou oni sami realizovat pro své vrstevníky. V průběhu realizace peer programů na školách zajistíme peer aktivistům další mentorskou či supervizní podporu.

Cílová skupina peer aktivistů: žáci 6. – 8. tříd
Celkový počet peer aktivistů: 6–15 žáků
Časová dotace školení peer aktivistů: 16 hodin (16 x 45 minut)
Cena za přípravu peer aktivistů: 8 000 Kč, plus cestovní náklady projektu
Cena za supervizi: 300 Kč/hodinu (ideální délka supervizního setkání 2–3 hodiny)

Peer mediace:

Peer mediace ve škole je efektivní metodou, která přispívá ke zlepšení školního klimatu a pomáhá zmírňovat napětí ve školních kolektivech. Mediaci lze ve škole využít několika způsoby – od zapojení externího mediátora, přes vyškolení vlastního školního mediátora z řad pedagogů, až po zapojení žáků v rolích peer mediátorů. Cílem peer mediace je přispět k řešení sporů ve školním prostředí prostřednictvím proškolených peer mediátorů. Přínosem peer mediace je, že se žáci učí slušné výměně názorů, diskuzi, učí se klást otázky a vnímat rozdílnost a pestrost komunity, ve které se pohybují. Peer mediace žáky učí mj. toleranci, trpělivosti, respektu, samostatnosti, spolupráci, kritickému myšlení i odpovědnosti.

V případě vašeho zájmu o zavedení peer mediace do školy vám nabízíme: podporu při výběru vhodných kandidátů na peer mediaci, proškolení/výcvik peer mediátorů a vybraných pedagogů v časové dotaci 40 hodin, podporu při zavedení peer mediace do školy (informování všech potřebných aktérů – žáků, učitelů, rodičů, vstupního seznámení pedagogického sboru s peer mediací atd.) a následnou supervizní podporu peer mediátorů.

Cílová skupina peer mediátorů: žáci 6.–9. tříd
Celkový počet peer mediátorů: 6–15 žáků
Časová dotace školení peer mediátorů, včetně vybraných pedagogů: 40 hodin
Cena výcviku v mediaci: 19 500 Kč, plus cestovní náklady lektorů
Cena za supervizi: 400 Kč/hodinu (ideální délka supervizního setkání 2–3 hodiny)